POM.SPO艁ECZNA

zasady og贸lne:
Prawo do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych

Prawo do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej przys艂uguje osobom i rodzinom w przypadku wyst臋powania jednej z poni偶szych okoliczno艣ci, a kt贸rych doch贸d na osob臋 w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, okre艣lonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo艂ecznej:

 • Osobie samotnie gospodaruj膮cej, kt贸rej doch贸d nie przekracza kwoty 477 z艂, zwanej 鈥瀔ryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj膮cej”.
 • Osobie w rodzinie, w kt贸rej doch贸d na osob臋 nie przekracza kwoty 351 z艂, zwanej 鈥瀔ryterium dochodowym na osob臋 w rodzinie”.
 • Rodzinie, kt贸rej doch贸d nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob臋 w rodzinie, zwanej 鈥瀔ryterium dochodowym rodziny”.
  Do dochod贸w nie wlicza si臋:

 • aliment贸w 艣wiadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych os贸b,
 • jednorazowych 艣wiadcze艅 socjalnych,
 • 艣wiadcze艅 w naturze,
 • 艣wiadczenia pieni臋偶nego w postaci sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne, op艂acanej przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej.

  W razie wyst膮pienia ra偶膮cych dysproporcji mi臋dzy wysoko艣ci膮 dochodu a rzeczywist膮 sytuacj膮 maj膮tkow膮 stwierdzon膮 przez pracownika socjalnego, dyrektor o艣rodka pomocy spo艂ecznej mo偶e odm贸wi膰 przyznania 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej.

  Uprawnienia do 艣wiadcze艅 z Pomocy Spo艂ecznej

  Prawo do 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej przys艂uguje osobom posiadaj膮cym obywatelstwo polskie, zamieszkuj膮cym i przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkuj膮cym i przebywaj膮cym na tym terytorium, posiadaj膮cym zezwolenie na pobyt sta艂y lub status uchod藕cy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸rzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
  Pomocy Spo艂ecznej udziela si臋 osobom i rodzinom, na zasadach okre艣lonych w ustawie, w szczeg贸lno艣ci z powodu:

 • Ub贸stwa,
 • Sieroctwa,
 • Bezdomno艣ci,
 • Bezrobocia,
 • Niepe艂nosprawno艣ci,
 • D艂ugotrwa艂ej lub ci臋偶kiej choroby,
 • Przemocy w rodzinie,
 • Potrzeby ochrony macierzy艅stwa lub wielodzietno艣ci,
 • Bezradno艣ci w sprawach opieku艅czo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw艂aszcza w rodzinach niepe艂nych lub wielodzietnych,
 • Braku umiej臋tno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia m艂odzie偶y opuszczaj膮cej plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze,
 • Trudno艣ci w integracji os贸b, kt贸re otrzyma艂y status uchod藕cy,
 • Trudno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia po zwolnieniu z zak艂adu karnego,
 • Alkoholizmu lub narkomanii,
 • Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • Kl臋ski 偶ywio艂owej lub ekologicznej.

  Obowi膮zki os贸b i rodzin ubiegaj膮cych si臋 o pomoc spo艂eczn膮

  Osoby lub rodziny, korzystaj膮ce z pomocy spo艂ecznej, zobowi膮zane s膮 do wsp贸艂pracy z pracownikiem socjalnym w rozwi膮zywaniu swojej trudnej sytuacji 偶yciowej. Nieuzasadniona odmowa podj臋cia pracy przez osob臋 bezrobotn膮, marnotrawstwo przyznanych 艣wiadcze艅, ich celowe niszczenie, b膮d藕 te偶 marnotrawstwo w艂asnych zasob贸w materialnych, a tak偶e ich nieracjonalne wykorzystywanie mog膮 stanowi膰 podstaw臋 do odmowy przyznania 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej. R贸wnie偶 nie wywi膮zywanie si臋 z uzgodnie艅 zawartych w kontrakcie mo偶e spowodowa膰 ograniczenie lub odmow臋 przyznania 艣wiadczenia.

  Osoby i rodziny, korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej, s膮 zobowi膮zane poinformowa膰 o ka偶dej zmianie w ich sytuacji osobistej i maj膮tkowej, kt贸ra wi膮偶e si臋 z podstaw膮 do przyznania 艣wiadcze艅. 艢wiadome wprowadzenie w b艂膮d pracownika socjalnego mo偶e spowodowa膰 zmian臋 decyzji na niekorzy艣膰 strony oraz naliczenie nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅. 艢wiadczenia nienale偶nie pobrane podlegaj膮 zwrotowi, niezale偶nie od dochodu rodziny.

  Wymagane dokumenty

  Osoby i rodziny ubiegaj膮ce si臋 o pomoc z Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej s膮 zobowi膮zane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji spo艂eczno – bytowej. Wi膮偶e si臋 to z konieczno艣ci膮 dostarczenia przez osoby ubiegaj膮ce si臋 o pomoc szeregu r贸偶norodnych za艣wiadcze艅, o艣wiadcze艅 itp. Szczeg贸艂owych informacji w ka偶dym indywidualnym przypadku udziela w艂a艣ciwy pracownik socjalny w trakcie zg艂aszania si臋 o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu 艣rodowiskowego. W przypadku niemo偶no艣ci dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowi膮zek do艂o偶y膰 stara艅 do jego zdobycia. Wywiad 艣rodowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy spo艂ecznej i decyzje administracyjne, na podstawie kt贸rych nast臋puje realizacja zaplanowanych 艣wiadcze艅, a tak偶e inne pisma przychodz膮ce i wychodz膮ce z o艣rodka, dotycz膮ce danej osoby (rodziny), przechowuje o艣rodek i stanowi膮 one dokumentacj臋 klienta od pocz膮tku jego korzystania z pomocy spo艂ecznej.